Начало

Карта на сайта машини, инструменти, материали

ИНДУСТРИАЛЕН   КАТАЛОГ

Специализирана бизнес информационна система, която детайлно представя всеки вид индустриална стока. Всеки вид машина е представен специфично. Всички индустриални продукти са подредени и класифицирани по отрасли. Тук можете напълно да представите своя бизнес. Да покажете какво произвеждате или предлагате - машини, инструменти, материали, строителна техника, селскостопанска механизация, услугите и дейностите които извършвате.


 
  НАЧАЛО "ХЕРКУ" АД - Пловдив  
WWW: http://www.hercu.eu
Адрес: Пловдив, Кукленско шосе 21
Телефони:
За контакт: Иван Ангелов Цинков
Инфо: "Херку" АД е една от десетте фирми в света производител на мотокари и електрокари от 1.4 тона до 40 тона, съобразени с изискванията на всеки клиент. Фирмата предоставя: • Продажба на лизинг; • Пълно сервизно обслужване; • Подмяна-стари за нови кари; • Продажба на резервни части и гуми за кари; • Продажба на пълно вътрешно складово оборудване (транспалетни колички, ръчно водими електрокари и др.), внос от Швейцаря. "Херку" АД е първата частна компания производител на мотокари и електрокари в България и Източна Европа, основана е през 1991г. в град Пловдив. Компанията се явява производителя, предлагащ най-широк спектър от мотокари и електрокари по отношение на товароподемност и височината на повдигане.Чрез своите продукти и услуги "Херку" АД се стреми да осигури на клиентите си баланс между функционалност, технически параметри, надеждност, бърз сервиз и най-добрата цена, обвързана с качество. Всички основни дейности, като разработване, производство и тестване се извършват в "Херку" АД. "Херку" АД предоставя гаранционно обслужване от 3 до 4 г. или от 3000 до 4000 моточаса на всичкки свои машини с товароподемност от 1.4 до 40 т. и височината на повдигане от 2800мм до 10 000мм. Чрез мотокарите на "Херку" АД Вие получавате: Гъвкавост във Вашата дейност Специализация - при еднородо действие или определена работа Пропорционалност - осигурява еднаква пропусквателна способност на всички звена в техноогичният процес на дейността ВИ Паралелност - предлага едновременно осъществяване на отделните части на производствения процес Правопоточност - осигуряване на най- краткия път на движение на продукцията Ви през всички стадии и операции на производствения процес Ритмичност - равномерно натоварване на производствените мощности Всички фамилии кари са отличени със златни медали на престижни международни изложения през 1991, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001 и 2007 год. Продуктовото портфолио е разработено с цел да се постигне разнообразие и задоволят всички възможни изисквания на нашите настоящи и бъдещи клиенти. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Hercu" JSC is one of the ten companies worldwide that manufactures forklift trucks and electrocars from 1.4 tonnes to 40 tonnes in conformity with the requirements of every client. The company provides full servicing, leasing sale, spare parts for the produced machines and replacement – old for new. "Hercu" JSC is the first private company manufacturer of forklift trucks and electrocars in Bulgaria and Eastern Europe, it was incorporated in 1991 in the town of Plovdiv. The company is the manufacturer that offers the broadest range of forklift trucks and electrocars concerning load bearing capacity and lifting height. Via its products and services "Hercu" JSC strives for striking the balance for its clients of functionality, technical parameters, reliability, fast servicing and best price bound with quality. All basic activities such as design, manufacture and testing are performed in "Hercu" JSC. "Hercu" JSC supplies warranty servicing of 3 to 4 years or from 3000 to 4000 motohours for all its machines with load bearing capacity of 1.4 to 40 tonnes and lifting height from 2800 mm to 10 000 mm. Via the forklift trucks of "Hercu" JSC you get: Flexibility in your activity Specialization – in the case of uniform activity or particular work Proportionality – ensures equal traffic capacity in all levels of the technological process of your activity Parallelism – ensures simultaneous performance of the separate parts of the manufacturing process Streamline – ensuring the shortest route of movement of your production through all stages and operations of the manufacturing process Rhythmical action – smooth loading of the manufacturing powers All car families are distinguished with golden medals of prestigious international exhibitions in 1991, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001 and 2007. The product portfolio is developed with the aim of achieving variety and satisfaction of all possible requirements of our present and future clients.
 
снимка